Blog Archives

Agora Enschede – Surprises Non Stop!

3, 2, 1 and the delegates of AEGEE-Yerevan are in Amsterdam, on the way to attend Spring Agora Enschede-the annual statutory event of AEGEE with around 1000 other AEGEE members from all corners of Europe. Excited, happy and cool-those were the words to describe our feelings while we were travelling by train from Amsterdam to Enschede, not only we met part of Comité Directeur in the Central Station of Amsterdam, but also in each train stop we continued collecting AEGEE members and in the end the whole train was full of crazy AEGEEans.

Enschede and University of Twente welcomed us with a great sunny weather not typical for the Netherlands. So many friends meeting each other, so many hugs and kisses!!! So many people you met only on Facebook and all of them are there at the Agora!! What could be more than that to make you feel happy? Read the rest of this entry

Ագորա: Ինչ է այն իրենից ներկայացնում

AEGEE Ագորան, որն իրենից ներկայացնում է Եվրոպական ուսանողների ֆորումի կարևորագույն և առանցքային ժողովը, անց է կացվում տարին երկու անգամ` գարնանը և աշնանը:

Ագորան հունարեն բառ է, որը թարգմանվում է իբրև կրպակների կենտրոն, հավաքատեղի կամ շուկա, ինչպես նաև ուղղակի  ֆորում: Հին Հունաստանում Ագորան համարվել է քաղաքի կենսականորեն ամենաանհրաժեշտ և կարևոր տարածքը: Այստեղ են անցկացվել բոլոր նշանակալից քաղաքական համաժողովներն ու իրականացվել առևտրատնտեսական փոխհարաբերությունները:  Agora-ի ծագումնաբանությունը կապված է հին հունական “αγείρω” բառի հետ, որը նշանակում է “հավաքվել”: Այսպիով, տարին երկու անգամ` ապրիլին (“Գարնանային Ագորային”) և հոկտեմբերին (“Աշնանային Ագորային”) մոտ 800-ից 1000 AEGEE–ականներ 270 լոկալներից կամ անտենաներից հավաքվում են միասին`  քննարկելու ֆորումի ընթացիկ գործերը, ապագայում նախատեսվելիք ծրագրերը և դրանցից բխող հետագա ֆինանսական հարցերն ու ընդհանուր բյուջեն:  Իսկ ամենակարևորը` Ագորայի ընթացքում կատարվում է ղեկավար խորհրդի նոր անդամների և AEGEE-ի նախագահի ընտրությունը, ինչպես նաև նոր անտենաների բացումը: Read the rest of this entry

Welcome to AEGEE-Yerevan!!!

Hi there!

By first listening about AEGEE you may not have an idea what it is about. Please check www.aegeeyerevan.am to learn more about us!

So far you understood that AEGEE doesn’t have a national level, it has a city level. It is now active in 242 cities around Europe, in 43 European countries with more than 15.000 members.

Some years ago we had AEGEE in Gyumri (the second city of Armenia) but unfortunately it is  not active now and was deleted by the Agora.

Currently Yerevan is the only AEGEE local in Armenia. AEGEE-Yerevan has been approved by AEGEE Autumn Agora October 21-24 when Convension d’Adhesion was signed.

%d bloggers like this: