Category Archives: Uncategorized

Higher Education Day in Yerevan

 

 

Finally…we are HED-ing in Yerevan!!!
What? Higher Education Days-Yerevan /HED?
When? May 14, 11:00-16:00
Where? 50/5 Abovyan street, Youth Foundation of Armenia
What is HED? HED is a project that wants to encourage students all over Europe to think about their Higher Education and take an action. HED has already been successfully implemented in Bucuresti, Sofia, Groningen, Beograd and Budapest. Now it is time for Yerevan.

HED in Yerevan will be organized by AEGEE-Yerevan with support of Youth Foundation of Armenia.
What is the objective of the event?The objective of the event will be to bring together all the stakeholders of Higher Education, understand the opinion of students, lecturers and stakeholders about problems students face, try to find possible solutions as well as compare Higher Education System in Armenia with one in Europe.

As a first step of the event a survey was prepared and distributed in cooperation with ARMACAD to have a general idea which points need to be emphasized more. The survey is online, so you still have couple of days to make your voice heard! Find it here.

Is there an Agenda? Sure, please download the Armenian version here, or the English Version here.

I am an active student, can I participate? Yes, we are searching for exactly an active student like you, who will not be a passive listener but will interact and be active during the whole event.

So if you are interested send you details (Name/Surname, University, Degree, Motivation) to info@aegeeyerevan.am.

We believe that students know best what the points to be improved in education systems are. So, in the HED events students together with lecturers, policy makers and stakeholders are encouraged to discuss the advantages and disadvantages of the current education system and seek for solutions!

Education is a necessity. Let’s make it a priority!


 

Youth for Peace LTC in Tbilisi

If you met a group of youngsters wandering and shouting “Gadaooob” in Tbilisi from 14-18th April, then you probably met AEGEEans from Yerevan, Baku and Trabzon, who participated in “Youth for Peace” training course organized by AEGEE-Tbilisi. It’s not a secret that our region is one of the few ones in Europe where Peace and Stability is a burning question. There were many discussions at Agora Istanbul about the project that would let the locals from countries involved in certain conflicts cooperate and make partnerships. So AEGEE-Tbilisi turned plans into reality.

The training course was designed for the young people from the Caucasian region (Armenia, Turkey, Azerbaijan, Georgia) and it had an aim to raise awareness of the youth of different societies about conflicts, to focus their attention on the causes and the outcomes of different types of the conflicts.

The agenda of the event was also very unique and filled up with various trainings; personal conflicts in our lives, conflict resolution, international conflicts, theatre game seasoned with ice-breakers and energizers from morning till evening, then, at last, crazy Georgian nights ;).

We had our European night right in the sky located at Aghmashenebeli #77 😀 with guests from New Zealand, Germany, Slovakia, Estonia, France. As we were flying in heaven and enjoying Georgian, Turkish and Azeri food and drinks, somebody had stolen AEGEE-Yerevan’s flag (typical AEGEE style).

After various trainings pub night (photos reminded us what we were doing there 😉 ) with lots of “gamarjos” moments was one of the best ways of relaxation. Looking forward to meeting everyone again somewhere in Europe.

 

 

 

 

 

Ani Khachatryan
Local Activities Coordinator

HEDing for better future

Yes! It’s time for AEGEE-Yerevan to shake its HED!

AEGEE-Yerevan  is launching Higher Education Days project which aims to identify the problems of higher education system, seek for solution and discuss with the policy makers how to implement them. It will bring together students from different universities, NGOs, Education Policy makers and people who care about education in order to discuss the current situation of Higher Education System, Non-Formal education and the implementation of the Bologna Process in Armenia.

And who knows best the advantages and disadvantages of Armenian higher education, if not you. We can shape our education system in the way we want it to be. We just need to gather all our will and efforts. Therefore, AEGEE-Yerevan kindly asks you to fill in a survey here, it will take you only 5 minutes but you’ll make a difference!!!

For more info about Higher Education Days Project click here or join in Facebook.

Thank you for your help!

 

EBM-Riga/European Boards’ Meeting

Պատկերացրեք մի վայր, որտեղ հավաքվում են ավելի քան 300 երիտասարդներ Եվրոպայի տարբեր երկրներից քննարկելու Եվրոպայի ապագան, նոր մարտահրավերները, երիտասարդության դերը այդ կարևոր հարցերում: Այդ վայրը այս տարի Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգան էր “Եվրոպայի սիրտը բախում է Ռիգայում” խորագրով:

EBM/European Boards’ Meeting-ը համարվում է AEGEE-ի կանոնադրական հանդիպումներից մեկը, որը տեղի  է ունենում յուրաքանչյուր տարի փետրվար ամսին: Աշխատաժողովին հիմնականում մասնակցում են բոլոր AEGEE կառույցների խորհրդի անդամները և իհարկե AEGEE-ի միջազգային գործընկերները, ինչպիսին են BEST (Board of European Students of Technology), European Youth Forum, Careers in Europe և այլն:

Յուրաքանչյուր հանդիպում առանձնահատուկ թեմա է ունենում` կապված համապատասխան տարվա խնդիրների հետ: Քանի որ այս տարի առավել ընդգծված է երիտասարդների գործազրկության թեման, միջոցառումը հիմնականում կենտրոնացված էր այդ թեմայի շուրջ:

AEGEE-Երևանը մասնակցեց մի շարք աշխատաժողովների, այդ թվում և որպես թիմի անդամ Արևելյան գործընկերության նոր ծրագրի քննարկումներին: Հիմնականում ներկայացրեցինք, թե Հայաստանի երիտասարդությունը ինչ խնդիրների է բախվում միջազգային ծրագրեր կազմակերպելու փուլերում, ինչու են Եվրոպական ուսանողական ծրագրերը սահմանափակ ներկայացված մեր երկրներում և ինչ լուծումներ կարող ենք գտնել այդ խնդիրներին:

Աշխատաժողովի ընթացքում նաև հստակեցվեց AEGEE-ի ռազմավարական պլանը:

Որպես AEGEE-ի նոր մասնաճյուղ` ոչ միայն մեծ էր հետաքրքրությունը AEGEE-Երևանի նկատմամբ, այլև Երևանի և ընդհանրապես Հայաստանի նկատմամբ:  Այս բուռն 4 օրերից հետո AEGEE-Երևանը հետ վերադարձավ  նոր ծրագրերի, Եվրոպական փորձով և իհարկե AEGEEական ոգով 🙂

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: